Statut Stowarzyszenia Wędkarskiego w Podolszu

 

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Podolsze.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Ślepowron i jego okolic.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw.

 

§ 3.

 

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci ze swoją nazwą.

 2. Wzór pieczęci Stowarzyszenia ustala Zarząd.

 

§ 4.

 

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5.

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 6.

 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. Działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

 2. Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej.

 3. Rozwijanie zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych.

 4. Kształtowanie troski o środowisko naturalne.

 5. Użytkowanie terenów wędkarskich.

 6. Współpraca z jednostkami Państwowej Straży Rybackiej, Policji, Straży Miejskiej oraz Społecznej Straży Rybackiej w ochronie wód i zwalczaniu kłusownictwa.

 7. Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.

 8. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami wędkarskimi działającymi w innych formach na terenie kraju i za granicą.

 9. Współpraca z samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji.

 10. Współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi.

 11. Współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji.

 12. Prowadzenie ośrodków zarybieniowych.

 13. Prowadzenie obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji.

 14. Organizowanie imprez wędkarskich.

 15. Organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych.

 16. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 17. Podejmowanie innych przedsięwzięć oraz konkursów na zadania zlecone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i Administrację Rządową, pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Stowarzyszenia.

 18. Działanie wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej.

 

§ 7.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich;

 2. współpracę z instytucjami, szkołami, uczelniami, fundacjami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi;

 3. współpracę zagraniczną;

 4. organizowanie imprez kulturalnych, społecznych, happeningów itp.;

 5. ochronę różnych gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt;

 6. zarybianie łowisk własnych;

 7. pozyskiwanie nowych członków;

 8. pozyskiwanie środków na działalność statutową.

 

§ 8.

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z niej w całości jest przeznaczany na działalność statutową.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. PKD 03.1 – Rybołówstwo;

 2. PKD 03.2 – Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych;

 3. PKD 47.99. Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

 4. PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 5. PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych;

 6. PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

 7. PKD 93.29.B – Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

 8. PKD 94.9 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich;

 9. PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

 

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9.

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie i działa poprzez swojego przedstawiciela.

 

§ 10.

 

 1. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych;

 2. wspierających;

 3. honorowych.

 

Rozdział III a

Członkowie zwyczajni

 

§ 11.

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna pragnąca aktywnie realizować cele Stowarzyszenia.

 

§ 12.

 

 1. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, na wniosek osoby zainteresowanej, do którego kandydat zobowiązany jest dołączyć opinię polecającą podpisaną przez co najmniej dwóch członków założycieli Stowarzyszenia.

 2. Kandydatowi, któremu odmówiono przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

§ 13.

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego;

 2. udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, w tym do udziału w zebraniach, imprezach, wykładach organizowanych przez Stowarzyszenie;

 3. korzystania w swojej działalności służącej realizacji celów statutowych z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 14.

 

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

 1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia;

 2. postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia;

 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 15.

 

 1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie;

 2. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu niewywiązywania się z obowiązków, po uprzednim upomnieniu;

 3. utraty zdolności do czynności prawnych.

 1. Od decyzji skreślenia uchwałą Zarządu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie do 14 dni od daty odbioru decyzji.

 

 

Rozdział III b

Członkowie wspierający

 

§ 16.

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenie, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną lub rzeczową.

 

§ 17.

 

Członkowie wspierający przyjmowani są w trybie przewidzianym dla członków zwyczajnych.

 

§ 18.

 

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, z zachowaniem prawa do uczestnictwa z głosem doradczym w prawach statutowych władz Stowarzyszenia.

 

§ 19.

 

Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 20.

 

Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia oraz z opłacania składek członkowskich

 

§ 21.

 

 1. Członkostwo wspierające wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie;

 2. skreślenia uchwałą Walnego Zebrania;

 3. utraty zdolności do czynności prawnych.

 

Rozdział III c.

Członkowie honorowi

 

§ 22.

 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do jego rozwoju.

 

§ 23.

 

Godność członka honorowego nadaje (a także jej pozbawia) Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 24.

 

Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, z zachowaniem prawa do uczestnictwa z głosem doradczym w prawach statutowych władz Stowarzyszenia oraz z opłacania składek członkowskich.

 

§ 25.

 

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 26.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie;

 2. Zarząd;

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 27.

 

 1. Kadencja władz trwa pięć lat.

 2. Uchwałą Walnego Zebrania można skrócić kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 28.

 

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 2. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego danego gremium.

 

§ 29.

 

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, Zarząd lub Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego grona osobę spośród członków stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego gremium.

 

Rozdział IV a

Walne Zebranie

 

§ 30.

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 3. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 30% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

§ 31.

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie planu finansowego w ramach zdobytych środków,

 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Rozdział IV b
Zarząd

 

§ 32.

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. W skład zarządu wchodzi 3 członków, w tym prezes, vice-prezes oraz vice-prezes sekretarz.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 33.

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania,

 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Rozdział IV c

Komisja Rewizyjna

 

§ 34.

 

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują wyboru przewodniczącego spośród swojego grona.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 35.

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,

 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania w razie niezwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie.

 

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 36.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.

 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

 4. dochody z majątku Stowarzyszenia,

 5. dochody z własnej działalności gospodarczej.

 

Rozdział VI

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

 

§ 37.

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych oraz w sprawach skutkujących powstaniem zobowiązań prawnych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 2. W przypadku pozostałych spraw oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa prezes Zarządu Stowarzyszenia lub osoba przez niego upoważniona.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 38.

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 39.

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§ 40.

 

Dniem kończącym pierwszy rok obrotowy Stowarzyszenia jest 31 grudnia 2023 roku.

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu's Avatar

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

Rachunek bankowy Stowarzyszenia
Numer rachunku bankowego:
82 8136 0000 0011 0611 2000 0010
 
Właściciel:
Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron
w Podolszu
Z galerii okazów złowionych w Ślepowronie

foto