REGULAMIN

serwisu internetowego stowarzyszenieslepowron.pl

Zasady ogólne

  1. Niniejsze przepisy określają tryb i warunki wykorzystania danych zamieszczonych na stronie stowarzyszenieslepowron.pl.

  2. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisie jest możliwe tylko za zgodą Administracji Serwisu lub innego posiadacza praw, który jest podany w konkretnym materiale informacyjnym zamieszczonym w serwisie.

  3. Prawa i zezwolenie na wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisie i należących do innego podmiotu prawa autorskiego niż Administracja Serwisu dopuszcza się wyłącznie za zgodą tych podmiotów lub na mocy warunków ustalonych przez te podmioty. Żadne z ustaleń niniejszych przepisów nie udziela praw osobom trzecim na wykorzystanie materiałów należących do posiadaczy praw, którzy są wskazani na konkretnym materiale zamieszczonym w serwisie.

Korzystanie z materiałów serwisu

   1. Wykorzystanie materiałów serwisu bez uzyskanej zgody od Administracji Serwisu jest zabronione.

   2. Zezwolenie na wykorzystanie materiału uzgadnia się między Użytkownikiem i Administracją Serwisu w każdym konkretnym przypadku.

   3. W przypadku korzystania z materiałów serwisu, na które prawa przynależą osobom trzecim Użytkownicy są zobowiązani zwrócić się o zgodę na ich wykorzystanie do posiadaczy tych praw.

Obowiązki Użytkowników przy korzystaniu z materiałów serwisu

   1. Przy korzystaniu z materiałów serwisu po uzyskaniu zezwolenia Administracji Serwisu link do strony internetowej jest obowiązkowym i umieszcza się go w następujący sposób:

    • W wydaniach drukowanych lub w innych postaciach nośników materialnych Użytkownicy są zobowiązani podawać źródło — stowarzyszenieslepowron.pl (www.stowarzyszenieslepowron.pl);

    • W Internecie lub przy innych formach stosowania w postaci elektronicznej Użytkownicy winni podać hiperlink na stronę serwisu stowarzyszenieslepowron.pl (www.stowarzyszenieslepowron.pl ). Hiperlink powinien być aktywny.

    • Link na źródło lub hiperlink Użytkownik winien zamieścić bezpośrednio pod wykorzystanym materiałem. Wysokość czcionki linku na źródło lub hipelinku nie powinna być mniejsza od czcionki tekstu, w którym są wykorzystane materiały Strony

    • Wykorzystanie materiałów serwisu uzyskanych od innych posiadaczy praw niż Administracja serwisu, o czym wyraźnie zaznaczono w takich materiałach jest możliwe tylko z linkiem na te źródła oraz za ich zgodą.

   2. Nie dopuszcza się przetwarzania oryginalnego materiału pochodzącego z serwisu doprowadzającego do zniekształcenia treści.

Prawa do materiałów osób trzecich

   1. Materiały zamieszczone w serwisie, na które prawa przynależą do osób trzecich, są zamieszczone albo za zgodą posiadacza tego prawa albo, jeżeli takie wykorzystanie nie jest wyraźnie zabronione.

   2. W przypadku jeżeli w oznaczeniu autorstwa materiałów jest błąd lub w innych przypadkach spornych dotyczących wykorzystania własności intelektualnej zamieszczonej w serwisie, kiedy prawa osoby trzeciej są łamane stosujemy następny algorytm uregulowania roszczeń osób trzecich wobec Administracji Serwisu:

    • Roszczenie należy skierować pocztą elektroniczną na adres Administracji Serwisu  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W roszczeniu należy podać informację o obiekcie własności intelektualnej, na który prawo przynależy petentowi i które za pośrednictwem Strony wykorzystywane jest niepoprawnie. Należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia petenta, dane o posiadaczu prawa autorskiego. W roszczeniu również trzeba podać adres Strony głównej, gdzie są dane łamiące prawa i podać pełny opis istoty łamania prawa.

    • Administracja Serwisu zobowiązuje się niezwłocznie rozpatrzyć prawidłowo sporządzone roszczenie oraz poinformować petenta o jego wynikach w drodze elektronicznej pod adres podany przez petenta.

    • Administracja Serwisu w każdym przypadku podejmuje wszystkie możliwe środki dla zadowolenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich i pragnie maksymalnie szybkiego uregulowania kwestii spornych.

Ustalenia końcowe

  1. Administracja Serwisu pozostawia sobie prawo zmieniania niniejszych Przepisów bez uprzedzenia Użytkowników. Zmiany nabierają mocy prawnej w momencie ich opublikowania na Stronie.

  2. We wszystkich kwestiach dotyczących wykorzystywania materiałów Strony Użytkownicy mogą kontaktować się z Administracją Serwisu poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Przepisami zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu's Avatar

Stowarzyszenie Wędkarskie Ślepowron w Podolszu

foto